Menu
Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje
Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

U skladu s odredbama iz Zakona o računovodstvu (čl. 5. ZOR-a), poduzetnici se razvrstavaju na: mikro, male, srednje i velike poduzetnike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, a prema sljedećim parametrima: iznos ukupne aktive (imovine), iznos ukupnih prihoda i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.

Zakonom o računovodstvu propisana je obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja a Hrvatske standarde financijskog izvještavanja dužni su primjenjivati mikro, mali i srednji poduzetnici.

Temeljne godišnje financijske izvještaje čine:

  1. Bilanca,
  2. Račun dobiti i gubitka (RDG),
  3. Izvještaj o promjenama kapitala,
  4. Izvještaj o novčanim tokovima i
  5. Bilješke uz financijske izvještaje (uz koje su najčešće opisane i značajne računovodstvene politike koje društvo primjenjuje).

Mikro i mali poduzetnici, a kojih je u Republici Hrvatskoj najviše, dužni su sastaviti i predati za potrebe Javne objave izvještaje: Bilancu, RDG i Bilješke uz financijske izvještaje, a veliki i srednji poduzetnici sastavljaju i predaju svih 5 navedenih izvještaja.

Često se pri sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja najmanje pažnje pridaje upravo bilješkama uz financijske izvještaje te se pri tom, svjesno ili iz neznanja, zaboravlja da osim internih korisnika (internih dionika) godišnjih financijskih izvještaja, postoje i vanjski korisnici (vanjski dionici: npr. kupci, dobavljači, potencijalni investitori, porezna uprava i slično) koji su zainteresirani za informacije objavljene u temeljnim godišnjim financijskim izvještajima društva. Upravo su iz tog razloga informacije objavljene u bilješkama uz financijske izvještaje od velike važnosti i značaja.

Prema odredbama HSFI 1. (toč. 1.11.), svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije, odnosno one koje nisu prezentirane u Bilanci, RDG-u, Izvještaju o promjenama kapitala i Izvještaju o novčanim tokovima, a koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja.

S obzirom da za sastavljanje bilješki uz financijske izvještaje nije propisana nikakva forma ili obrazac, za njihovo sastavljanje potrebno je dobro poznavanje okvira financijskog izvještavanja (HSFI ili MSFI) i zahtjeva standarda koji nalažu obvezne objave za značajne pozicije iz temeljnih financijskih izvještaja u bilješkama uz temeljne financijske izvještaje.

Nažalost, u praksi veliki broj računovođa  sastavljanju bilješki uz financijske izvještaje ne pristupa pažnjom dobrog stručnjaka, tj. ne postpupaju prema odredbama koje propisuju standardi izvještavanja (HSFI/MSFI) u pogledu obveznih objava, ili koriste generičke bilješke u kojima je puno informacija (ponekad i grafičkih prikaza), ali najmanje onih informacije koje standardi izvještavanja zahtijevaju da budu objavljene.

Posljedično u Registru javno dostupnih godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) kojeg vodi FINA, osim podataka koji su sintetizirani u formi propisane Bilance i RDG-a, korisnik financijskih izvještaja nije u mogućnosti iz objavljenih bilješki uz financijske izvještaje saznati nikakve značajnije informacije o poslovanju društva, što sigurno umanjuje i povjerenje u objavljene podatke iz financijskih izvještaja kao cjeline.

Profili

logo

Copyright © 2022 - 2024 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content