Menu
Opći uvjeti poslovanja
OPĆI UVJETI:
 
MM Agency, obrt za internetske portale je upravitelj stranice MojProfil.hr
Pojmovi:
 
MojProfil.hr: MM Agency, obrt za internetske portale
Freelancer:  Fizička ili pravna osoba koja je kreirala svoj profil na stranici mojprofil.hr ili druge usluge MM Agency
Korisnik:  Fizička ili pravna osoba koja koristi usluge stranice Mojprofil.hr ili druge usluge MM Agency
I. Cijene i korištenje usluga
1. Svi korisnici mogu besplatno pretraživati platformu Moj Profil, čitati blogove, ponudu i potražnju poslova, pregledavati profile po kategorijama i lokaciji, dijeliti neizmjenjeni sadržaj na društvene mreže, te se umrežavati sa ostalim korisnicima platforme.
2. Profile možete besplatno pregledavati, a odluku koga ćete izabrati za suradnju donosite sami te ste odgovorni za svoj izbor.
3. Za usluge ili proizvode koje naručujete dogovarate se isključivo sa osobom koja je kreirala profil.
4. Platforma MojProfil.hr za obavljene usluge i kvalitetu obavljenih usluga i proizvoda ne odgovara.
5. Korisnik može vidjeti osobne podatke na profilu jedino one koje je osoba koja kreira profil sama navela na stranicama svojom voljom.
6. Platforma MojProfil.hr (MM Agency, obrt za internetske portale) ne odgovara za primjerenost fizičke ili pravne osobe iza otvorenog profila.
7. Freelancer sam odabire suradnje koje će prihvatiti po uvjetima koje on odredi ili se dogovori sa Korisnikom.
8. Platforma MojProfil.hr (MM Agency) ni na koji način ne sudjeluje u načinu komunikacije te dogovoru o suradnji između Korisnika i Freelancera
9. Freelancer za korištenje usluga platforme plaća članarinu i ostale usluge po cjeniku koji je objavljen na stranici ili po dogovoru sa MM Agency i mojprofil.hr
10. Platforma mojprofil.hr samostalno odlučuje koje profile, blogove i ponudu će odobriti te prije svake objave na stranici pregledava i odobrava objavu.
11. MojProfil.hr ovisi o podacima koje je napisao Freelancer te ne može jamčiti za istinitost istih.
12. Freelancer na MojProfil.hr objavljuje svojevoljno osobne podatke koji najčešće uključuju Ime, Prezime, Lokaciju, Opis, Kontakt, Web adresa ili profili na društvenim mrežama. Korisnici mogu raspolagati sa navedenim podacima isključivo za dogovor o mogućoj suradnji direktno sa Freelancerom te isključivo izvorne objave i podatke može dijeliti na društvene mreže.
13. Freelancer nema nikakvih obaveza prema Korisnicima na MojProfil.hr osim snositi odgovornost za istinitost svojih objavljenih podataka.
14. MojProfil.hr ne jamči isporuku usluga od strane Freelancera niti ispunjenje obveza od strane Korisnika i obrnuto.
15. MojProfil.hr nije odgovoran za moguće sporove između Freelancera i Korisnika, kao ni za dogovor, pripremu, izvedbu i posljedice koji mogu nastati prilikom izvođenja projekta ili uslijed nekih drugih odnosa između klijenta i naručitelja.
II. Prekid suradnje
 
1. Freelancer može u bilo kojem trenutku prekinuti suradnju sa MojProfil.hr te zatražiti pismenim putem da se izbriše njegov profil sa stranice zajedno sa svim njegovim osobnim podacima. MojProfil.hr će izbrisati profil u roku od 3 radna dana nakon zaprimljenog zahtjeva Freelancera elektronskim putem na mail: info@mojprofil.hr
2. MojProfil.hr ima pravo u svakom trenutku prekinuti suradnju i izbrisati profil Freelancera te sve njegove objave i blogove uslijed kršenja pravila te neprikladnog ponašanja.
 
III. Uvjeti za freelancere
 
Freelanceri se kreiranjem svog profila na MojProfil.hr slažu:
 
1. Sa svim uvjetima i pravilima suradnje između MojProfil.hr te cijenama za korištenje usluga navedenima na stranici MojProfil.hr
2. Da će se ponašati odgovorno i primjereno te jamčiti istinitost podataka navedenih na MojProfil.hr
3. S posljedicama koje nastaju kao dogovor suradnje sa Korisnicima
4. Da Korisnik može, sukladno vlastitoj procjeni, na svojim web stranicama i u drugim medijima objaviti ocjene i mišljenja o Freelanceru.
5. Da će usluge izvedene na osnovi primljenih upita provesti po važećim zakonima Republike Hrvatske.
6. Suglasan je da ispunjava sve zakonske obveze za obavljanje djelatnosti za koju će primati upite.
7. Freelancer nema pravo na povrat usluga koje je platio i koristio na MojProfil.hr
8. MojProfil.hr se obvezuje podatke o Freelancerima koristiti isključivo u svrhu promocije Freelancera i njegovih usluga na svojim stranicama te društvenim mrežama i ostalim medijima.
IV. Zaštita privatnosti i obrada podataka
 

Prosljeđivanje i obrada podataka:

 1. Freelancer će objaviti svoje osobne i kontakt podatke na MojProfil.hr
 2. MojProfil.hr se obvezuje da će podatke obraditi isključivo za promociju Freelancera i njegove ponude i usluge
 3. Freelanceru je jasno i slaže se da svrhu obrade podataka određuje isključivo MojProfil.hr.

Zaštita i pohrana podataka:

 1. MojProfil.hr se obvezuje podatke o Freelancerima koje primi u obradu primjereno zaštititi i pohraniti. To uključuje zaštitu elektroničke pošte na koju prima upite lozinkom, te onemogućavanje pristupa telefonima i elektroničkoj pošti neovlaštenim osobama. Obvezuje se zaštititi računala na kojima se čuvaju osobni podaci i pobrinuti se za zaštitu od napada i neovlaštenog pristupa podacima. Papire na kojima se nalaze osobni podaci neće puštati bez nadzora i odlagati u koš za smeće, bez da ih je prije uništio.
 2. MojProfil.hr se obvezuje da će podatke o Freelancerima izbrisati odnosno uništiti odmah čim njihova pohrana ne bude potrebna za promociju Freelancera i njegove ponude i usluge.

MojProfil.hr se obvezuje poštovati sljedeća prava Freelancera:

 1. Pravo Freelancera na pristup podacima kojima MojProfil.hr upravlja.
 2. Pravo na popravak podataka Freelancera.
 3. Pravo na izbris podataka Freelancera.
 4. Pravo na ograničenje obrade.
 5. Pravo na prenosivost podataka Freelancera.
 6. MojProfil.hr se obvezuje da će odmah pristupiti svakom zahtjevu Freelancera za brisanje podataka.
 7. MojProfil.hr se obvezuje da će na zahtjev Freelancera odmah ispuniti, proslijediti, izbrisati, popraviti ili prekinuti s obradom podataka Freelancera.

Obavještavanje o kršenju zaštite podataka:

 1. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka MojProfil.hr se obvezuje odmah obavijestiti nadležni nadzorni organ.
 2. U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka MojProfil.hr se obvezuje odmah obavijestiti Freelancera.
 
V. Obveze i prava MojProfil.hr
 1. MojProfil.hr pridržava pravo izmijeniti ili prekinuti svoje usluge, kako privremeno tako i stalno, bez prethodnog upozorenja.
 2. MojProfil.hr pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja koje će opremiti s datumom izmjene. Ako se Freelancer ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, mora odmah prestati s upotrebom usluge. Upotreba usluge znači slaganje s uvjetima upotrebe.
 3. MojProfil.hr zadržava pravo pregledavati ocjene klijenata i druge javne profile Freelancera u svrhu jamčenja više kvalitete usluge Korisnicima.
 4. MojProfil.hr zadržava pravo prekinuti suradnju sFreelancerom, bez prethodnog upozorenja.
 
VI. Rješavanje sporova

U slučaju sudskog spora nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište obrta MM Agency .

U Rijeci, 10.12.2021.
Za MM Agency, obrt za internetske portale, Milena Marot, direktor
PRAVNA ODGOVORNOST:
Pravna obavijest stranice www.mojprofil.hr
Sva prava pridržana. Ova se obavijest odnosi na početnu i sve podstranice portala www.mojprofil.hr. Sve informacije i tekstovi na stranici i podstranicama www.mojprofil.hr su zaštićeni sa pravima intelektualnog vlasništva obrta MM Agency i Edevus.
Ograničenje odgovornosti
Sve informacije i materijali na www.mojprofil.hr informativne su naravi. MM Agency se zalaže za najbolje moguće djelovanje web stranice www.mojprofil.hr, ali ne preuzima odgovornost niti garantira nesmetano korištenje usluge. Svi korisnici upotrebljavaju www.mojprofil.hr na vlastitu odgovornost. MM Agency, kao niti jedna druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala ili još sudjeluje pri nastanku, stvaranju i izradi www.mojprofil.hr ili sudjeluje pri nadgradnjama ili dodavanju novih informacija i materijala, ne odgovara u bilo kojem opsegu za štetu koja bi mogla nastati iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja gradiva i informacija na www.mojprofil.hr, kao ni za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju. Također, MM Agency ne može biti odgovoran za bilo kakve štete (uključujući one koje uzrokuju virusi) računalne opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije preko koje je moguće pristupati stranici, zbog vašeg pristupa stranici ili njene upotrebe na bilo koji način. MM Agency ne može biti odgovoran za štetu bilo kakve vrste koja je mogla nastati zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe www.mojprofil.hr
MM Agency će se truditi održavati pravilnost, ažurnost i potpunost podataka na ovim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu pravilnost, ažurnost i potpunost.
MM Agency može ove stranice promijeniti bilo kada i bez prethodne obavijesti i ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice tih promjena.
Ograničavanje upotrebe informacija i materijala 
Informacije i materijali, sadržani i prikazani na ovim stranicama možete prenijeti na svoje računalo za svoju osobnu upotrebu, uz uvjet da pri tome ni na koji način ne mijenjate oznake autorskih prava te druge obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili bilo kojem drugom obliku prava. Preuzimanje i tiskanje informacija dozvoljeno je jedino u svrhu pregledavanja i tiskanja za nekomercijalnu, osobnu primjenu. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovna objava, mijenjanje informacija i gradiva na www.mojprofil.hr ili slanje poštom te distribucija na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole su zabranjeni. Također, nije dozvoljena upotreba bilo kojeg dijela www.mojprofil.hr za bilo kakvu namjenu koja nije osobna tj. nekomercijalna.
MM Agency ne odgovara za oblik i sadržaj stranica koje su na bilo koji način povezane s www.mojprofil.hr. Prilikom posjete i korištenja povezanih stranica, odgovornost MM Agency za sve je slučajeve isključena.
Ovu pravnu obavijest MM Agency može promijeniti bilo kada i obvezujuća je za korisnike u zadnjoj promijenjenoj inačici te Vam zato preporučamo da ju redovito pratite. Sa korištenjem ove stranice prihvaćate i razumijete naše uvjete i ovu obavijest.
Korištenje stranice koje nije u skladu s pravilima nije dozvoljeno. Korisnik koji stranice upotrebljava na nedozvoljen način, u potpunosti je materijalno i kazneno odgovoran.
logo

Copyright © 2022 - 2023 MM Agency, obrt za internetske portale | Sva prava pridržana.

MojProfil internet portal
Skip to content